Metóda výučby

Metóda výučby spočíva na dvoch slovách: hra a tréning. Vyučovací proces je hra, interaktívne divadlo, ktoré ak je zahrané pútavo a dômyselne, študenti si preberané učivo spoja s pozitívnym emocionálnym zážitkom, čo napomáha fixovať si informácie do pamäte. Študenti sú neustále nútení reagovať v cieľovom jazyku a aktívne sa zapájať. Stálym simulovaním a opakovaním reálnych situácií si študenti trénujú správnosť a plynulosť komunikácie.

 
Štýl výučby:
 

- je živý, energický a veselý.
- je založený na individuálnom prístupe k študentom a pochopení ich požiadaviek.
 
 

Hodina pozostáva z nasledujúcich oblastí jazyka:
 
SPEAKING (ústny prejav)
Vo všetkých kurzoch dávame dôraz práve na túto oblasť. Naučiť nášho študenta rozprávať v cudzom jazyku je pre nás prioritou.
 
Používame:
- priama komunikácia s lektorom
- situačné hry, kde študenti predstavujú jednotlivé osoby a reagujú na konkrétnu situáciu
- výnimočne účinné a najmä veľmi obľúbené sú debaty na vopred určené témy, študenti si obhajujú svoj názor pomocou argumentov, čím si zlepšujú plynulosť a slovnú zásobu

- študenti si trénujú vyjadrovanie a jednotu mysleného a vysloveného
 
GRAMMAR IN USE (gramatika v praxi)
Lektor najprv gramatiku vysvetlí, následne sa nacvičí na niekoľkých gramatických cvičeniach. Následne sa navodí reálna téma a nová gramatika sa používa v praxi, čiže v ústnom prejave. Na základe tejto metódy si študent fixuje gramatiku ku konkrétnej situácii zo života.
 
LISTENING (posluch)
Pomocou najmodernejšej audio-vizuálnej techniky (CD,DVD a pod.) približujeme študentom reč rodených Angličanov, Američanov plus rôzne texty nahovorené cudzincami (napr. Nemec či Talian hovoriaci po anglicky). Cieľom je, aby študent dokázal pochopiť hovorené slovo tak spisovné ako aj slang.
 
READING (čítanie s porozumením)
Čítanie článkov s rôznou tematikou pre rozšírenie slovnej zásoby a osvojenia si fráz a vetných väzieb
 
WRITING (písomný prejav)
E-maily, listy, eseje, kreatívne úvahy na rôzne témy, riadené písanie (osnova zadaná) a mnohé iné...

Výučba  už aj CALLANOVOU METÓDOU

 

 

INFO:

Callanová metóda je efektívna a v praxi fungujúca metóda výučby anglického jazyka. Je to priama metóda výučby cudzieho jazyka založená na interakcii medzi lektorom a študentom v podobe otázok a odpovedí.  Konverzácia predstavuje tri štvrtiny náplne výučby.

 

 

ZAMERANIE:

Všeobecná angličtina prakticky.

 

CHARAKTERISTIKA:

Na hodinách Callanovej metódy je prostredníctvom lektora vytvorené prirodzené anglické prostredie, ktoré uľahčuje a zároveň zrýchľuje samotnú výučbu.

Výučba Callanovej metódy je založená na verbálnej práci spočívajúcej v kladení otázok a odpovedí  študent je nútený hovoriť, čím prekonáva svoju nesmelosť a strach.

 

CIEĽ  KURZU:

 -  odbúranie strachu z vedenia konverzácie v anglickom jazyku

-  osvojenie si množstva nových výrazov a slovných spojení

-  automaticky reagovať v anglicky hovoriacom prostredí

-  od prvej hodiny jazyk používať – rozprávať ním

 

KURZ VHODNÝ PRE:

Kurz je vhodný pre všetky úrovne, teda od úplných začiatočníkov, ktorí sa anglický jazyk ešte nikdy v živote neučili.

Pokročilí , ktorí potrebujú zdokonaliť svoje znalosti  a komunikačné schopnosti v anglickom jazyku.

 

VÝHODY:

DYNAMICKOSŤ             -    hodiny sú dynamické, študenti sú tak na 100% ne sústredený na výučbu

KOMUNIKATÍVNOŤ     -     najviac rozprávajú študenti, nie lektor

PRAKTICKOS Ť              -    učíme frázy použiteľné v bežnom živote a práci

EFEKTÍVNOSŤ               -    výučba zameraná na to, čo študent potrebuje

JASNÁ ORIENTÁCIA    -     každá hodina má svoje jasné zameranie čo presne sa má preberať a naučiť

 

MYSLITE NA SVOJU BUDÚCNOSŤ UŽ TERAZ A INFORMUJTE SA !

 

 
 
Užívatelské rozhranie

 

Meno:
Heslo:
 

Anketa

 

Čo je pre Vás dôležité pri výbere jazykovej školy?

Cena

23.64 %

Hlasovalo: 33158 ľudí
Newsletter

 

Prosím sem vložte
svoj email: