Preklady a tlmočenie

Preklad

Základ pri realizácii prekladu je vykonanie predbežnej analýzy zadaného textu a následné určenie prekladateľa. Preklad je realizovaný výlučne prekladateľmi – špecialistami znalými v potrebnom odbore.

Doba prekladu
Štandardná doba prekladu:  3 – 5 pracovných dní v závislosti od náročnosti a množstva textu
Expres doba prekladu:  za 24 hodín /príplatok preklad v nedeľu, sobotu a deň prac. pokoja /príplatok

Typ prekladu
So súdnou pečiatkou a bez súdnej pečiatky

Cena
Ceny sa stanovujú individuálne podľa náročnosti textu, množstva a doby prekladu

Záruka mlčanlivosti
Všetkým klientom garantujeme záruku zachovania mlčanlivosti o obsahu poskytnutých textov k prekladu.

Úradný preklad (overený preklad či "súdny" preklad) vykonáva úradný prekladateľ - prekladateľ splnomocnený štátom na vykonávanie prekladateľskej činnosti podľa Zákona 382/2004 Z.z. a zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Úradný preklad opatri prekladateľ prekladateľskou doložkou a odtlačkom svojej úradnej pečiatky so štátnym znakom SR. Takýto druh prekladov najčastejšie vyžadujú štátne úrady na Slovensku a v zahraničí.  

Úradný preklad:  pevné zviazanie prekladu s originálom dokumentu alebo s notársky overenou kópiou.
Úradné preklady sa vždy účtujú podľa NS (normostrana). 1 NS = 1800 znakov (aj s medzerami, bodkami, čiarkami, atď.)
Minimálny rozsah úradného prekladu je 1 normostrana, nakoľko každý úradný preklad predstavuje jeden samostatný prekladateľský úkon v zmysle zákona 382/2004. Každý dokument sa prekladá samostatne, každý úradný preklad sa registruje osobitne ako samostatný prekladateľský úkon, a každý úradný preklad, bez ohľadu na rozsah, musí spĺňať všetky nenáležitosti definovane zákonom.

Úradný preklad sa obvykle vyžaduje pre:
- rodný list
- sobášny list
- vysvedčenie
- výpis z registra trestov
- výpis z Obchodného registra a živnostenský list
- dokumenty potrebné na dovoz motorových vozidiel, a iné.


Úradný preklad je znaleckým úkonom podľa zákona 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Všetci naši úradní prekladatelia a tlmočníci sú kvalifikovaní overení experti, riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.

 

 


Tlmočenie

Tlmočenie je špecifická záležitosť a vyžaduje konzultáciu so zadávateľom za účelom zistenia podrobností ohľadom predmetu tlmočenia.

Doba zadania
Štandardná doba zadania tlmočenia: 2 týždne pred samotným tlmočením
Expres doba zadania tlmočenia:  7 dní pred samotným tlmočením

Podkladové materiály
Nevyhnutnou súčasťou pri tlmočení je zabezpečenie podkladových materiálov potrebných ku kvalitnému a hladkému priebehu tlmočenia. Na základe analýzy podkladových materiálov je následne zvolený tlmočník – znalý v potrebnom odbore.

Cena
Ceny sa stanovujú individuálne a závisia od nasledovných faktorov:
- časové obdobie v akom bola objednávka na tlmočenie dodaná pred konkrétnym dňom tlmočenia
- náročnosť tlmočenia (všeobecná oblasť, špecifická oblasť – odbornosť vyžadujúca ďalšie informácie na prípravu tlmočníka a pod.)
- počet objednaných hodín (niekoľko hodín,  celý deň, niekoľko dní)
- cestovanie do iného mesta /po meste/, cestovanie do zahraničia

Definitívna cena sa môže meniť, po dohode oboch strán, i v prípade, že sa pri tlmočení zistia ďalšie extra požiadavky klienta.

 
 
Užívatelské rozhranie

 

Meno:
Heslo:
 

Anketa

 

Čo je pre Vás dôležité pri výbere jazykovej školy?

Cena

23.64 %

Hlasovalo: 33158 ľudí
Newsletter

 

Prosím sem vložte
svoj email: